Liczba odwiedzin strony: 21764 Osób na stronie: 3
 

A. Dramski
Kancelaria radcy prawnego

 
Dziennik Ustaw 2009 Nr 31 poz. 209 - Zm.: rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z dnia 26 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 82 § 6, art. 82a § 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061, z 2003 r. Nr 152, poz. 1489, z 2005 r. Nr 201, poz. 1664 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 588) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:   1)   w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  imię i nazwisko lub nazwę (firmę) zbywcy i nabywcy, ich adresy zamieszkania lub siedziby, ich numery ewidencyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numery identyfikacyjne w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz datę nabycia, zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu;";   2)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: "2a.  Organy, o których mowa w ust. 1, są obowiązane, bez wezwania przez organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od środków transportowych, do nieodpłatnego sporządzania i przekazywania comiesięcznych informacji o pojazdach czasowo wycofanych z ruchu i ponownie dopuszczonych do ruchu po tym wycofaniu, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby właściciela lub posiadacza pojazdu, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd wycofano z ruchu lub ponownie dopuszczono do ruchu po tym wycofaniu. 2b.   Informacja, o której mowa w ust. 2a, powinna zawierać: 1)   dane dotyczące środka transportowego, o których mowa w ust. 2 pkt 2; 2)   dane dotyczące właściciela lub posiadacza środka transportowego:...
Monitor Polski 2007 Nr 43 poz. 497 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2007 r. o nadaniu orderu (M.P. z dnia 19 lipca 2007 r.) Rej. 34/2007 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla rozwoju rynku usług pocztowych w Polsce, odznaczona zostaje KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Alina Kępczyńska.
KRS 0000347117 - NETMARK MEDIA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NETMARK MEDIA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-01-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MIODOWA 1 83-400 KOŚCIERZYNA KOŚCIERZYNA KOŚCIERSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000347117
KRS 0000347116 - TUNGALOY POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TUNGALOY POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-01-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GENEWSKA 24 03-963 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000347116
KRS 0000347115 - MARKET SAMOCHODOWY SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MARKET SAMOCHODOWY SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-01-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TOMASZA ZANA 19 20-601 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
712-306-62-30 60251876 0000347115
KRS 0000347114 - AREL ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AREL ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-01-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁOKIETKA 24B 49-300 BRZEG BRZEG BRZESKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
747-186-49-85 (b/d) 0000347114
KRS 0000347113 - KRUK I WSPÓLNICY MANTRA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KRUK I WSPÓLNICY MANTRA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2010-01-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SOLARIEGO 6/2 02-070 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000347113